Projekts «Proti un dari!» (NEET jaunieši) sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu


Projekts "PROTI un DARI!"

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari


Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

1. metodoloģiskā atbalsta sniegšana pašvaldībām visos projekta īstenošanas posmos;
2. metodoloģisku vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
3. informatīvo pasākumu organizēšana par projekta īstenošanas saturiskajiem jautājumiem;
4. mācību nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
5. regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;
6. projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos, kas cita starpā var ietvert šādas darbības:
     - konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā par projekta saturiskajiem jautājumiem;
      - pašvaldību pasākumu plānu un projekta atskaišu izvērtēšana;
      - projekta uzraudzības vizīšu nodrošināšana;
      - programmas vadītāju un mērķa grupas jauniešu mentoru mācību programmu satura izvērtēšana;
   - projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta īstenotājiem;
      - projekta vadība;
      - informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
      - regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
      - individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
      - neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
      - speciālistu konsultācijas,
      - dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
      - brīvprātīgā darba aktivitātes,
      - iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
    - ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
      - iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.


 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .